Skolų registras

Apskaita → Skolos ir mokėjimai-> Skolų registras

Skolų registre:

 • fiksuojami skolų įrašai, kuriuos formuoja pirkimų, pardavimų, mokėjimų, skolų operacijos.
 • vykdomi skolų sudengimai.
 • vykdomi apmokėjimai skolos dokumentų.

Skolų registro esminiai laukai:

 • Mokėjimo data” - operacijos data, kada dokumentas turi būti apmokėtas.

 • Tipas” - dokumento tipas (“Pirkimo sąskaita”, “Pardavimo sąskaita”, “Įplaukos” ir t.t.).

 • Pradelstos dienos” - pradelstos skolos dienų skaičius.

 • Viso likutis” - nesudengta mokėjimo ar skolos suma. Sumos likutis gali būti teigiamas arba neigiamas, tai įtakoja operacijos tipas ir jame esantis debeto ir kredito sumų skirtumas.

 • ID” - nuoroda į skolų sudengimo formą.

 • Klientas” - mokėtojo kodas, pavadinimas.

 • Dokumento klientas” - kliento kodas, pavadinimas kieno vardu išrašytas dokumentas.

  Skolų registre galima vykdyti šiuos veiksmus:

 • Generuoti mokėjimus” - formuoti mokėjimo įrašus pažymėtų dokumentų pagrindu. Pažymėtoms sąskaitoms (pirkimo) apmokėjimas galimas vienas bendras arba atskiras kiekvienai sąskaitai (vartotojas pasirenka dialogo lange).

Mokėjimų kūrimas šiuo veiksmu galimas tik tiekėjų skoloms apmokėti.

 • Greitai sudengti įrašus” - formuoti sudengimus (mokėjimų ir skolų) pažymėtų dokumentų pagrindu. Perkėlimo metu pažymėtų įrašu sumos sudengiamos, paskaičiuojamas faktinis skolos likutis. Pilnai sudengus skolą “Viso likutis”=0.
 • Atidaryti sudengimui” - formuoti sudengimą rankiniu būdu sudengimo formoje.

Rankinis skolų sudengimas

Apskaita → Skolos → Skolų registras → ID

Rankinis skolų sudengimas vykdomas, kai operacijos nebuvo panaudotos automatinių dengimų metu, bei nebuvo priskirti įrašai naujų operacijų kūrimo metu.

Dažniausi atvejai rankinio sudengimo kai:

 • suformuotas avansinis mokėjimas ir jam buvo uždėtas požymis “Užrakintas mokėjimas” (Apskaita → Mokėjimai).
 • suformuotas pirkimo/pardavimo grąžinimas sudengiamas su pirkimo/pardavimo dokumentu.
 • pirkimo ir pardavimo dokumentų sudengimas, kai klientas - ir pirkėjas, ir tiekėjas.
 • įplaukos ir išmokos mokėjimo dokumentų dengimas, kai klientui grąžinamas apmokėtas išankstinis avansas.

Dengiamų dokumentų kliento ir valiutos reikšmės turi sutapti. Priešingu atveju sudengimas nebus vykdomas.

Parinkus įrašus, kurie dalyvaus sudengime dokumentas registruojamas į skolų registrą. Sudengimo metu, esant skirtingoms balansinėms sąskaitoms (pvz. įplaukos sąskaita 24100, o išmokos sąskaita 44300), Didžiosios knygos registre sukuriami automatiškai papildomi skolų sudengimo įrašai. Įvykdžius sudengimą automatiškai persiskaičiuoja buvusios skolos/mokėjimo suma (Skolų registras”, laukas“Viso likutis”).

Automatinis skolų sudengimas

Skolų registre automatinis skolų sudengimas vykdomas, kai kliento kortelėje sklityje “Apskaita” parinktas atitinkamas skolos sudengimo būdas.

Automatinis sudengimas galimas dviejų tipų:

 • Dalinai automatizuotas” - automatiškai dengia skolos dokumentus, kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo arba kai skolų ir mokėjimo dokumentų laukų reikšmės sutampa: klientas, valiuta, dokumento numeris, padalinys, objektas. Neatitikus šių kriterijų, dokumentai automatiškai nedengiami. Nesudengtus įrašus reikia sudengti rankiniu būdu.

Esant keliems tokiems pat skolos įrašams, pirmumas - vėlesnę mokėjimo datą turintiems įrašams.

 • Automatizuotas” - automatiškai dengia skolos dokumentus, kurie priskirti prie konkretaus mokėjimo arba kai skolų ir mokėjimo dokumentų laukų reikšmės sutampa: klientas, valiuta, dokumento numeris, padalinys, objektas. Likusieji nesudengti įrašai dengiami automatiškai FIFO principu imant įrašus turinčius vėlesnę mokėjimo datą, o po to tuos, kurie seniausiai atsiradę skolos įrašuose.

Jeigu mokėjimas yra susietas su neperkeltu dokumentu, sudengimo atveju- toks susiejimas ignoruojamas.

Skolos