Gamybos operacijos

Atsargos → Gamyba → Gamybos operacijos

Gamybos operacijose galimi veiksmai:

 • kurti vienetinius, serijinius ir masinius gaminius (rinkinius);
 • vykdyti prekių/paslaugų surinkimą (komplektavimą);
 • vykdyti gaminių išardymą (iškomplektavimą).

Gamybos dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Kuriama nauja operacija. Pasirenkamas gamybos operacijos tipas, įvedamas gaminys (rinkinys);
 2. Įvedamas dokumento turinys (gaminio komponentės, kiekiai).
 3. Dokumentas registruojamas.

Dokumento antraštė

Mygtuku “Sukurti naują” pasirenkama "Sukurti naują".

Suvedama bendra dokumento informacija:

 • "Operacijos data" - pagal šį lauką susiformuoja Didžiosios knygos operacijos įrašai (“Didžioji knyga”), likučių įrašai (“Atsargų registras”).
 • “Dokumento Nr” - generuojamas pagal aprašytą gamybos dokumentų skaitliuką dokumento išsaugojimo metu. Nenaudojant dokumento skaitliuko - vedamas ranka.
 • Gamybos tipas” - parenkamas gamybos operacijos tipas: surinkimas(komplektavimas)/išardymas(iškomplektavimas)).

Dokumento detali informacija (gaminys/komponentės)

 • Pirmoje detalioje eilutėje:

  • Parenkamas gaminys (rinkinys) t.y. kokį gaminį surinksime/išardysime.

   Gaminių technologinės kortelės (gaminio sudėtis) aprašomos prekės kortelėje skirtuke Komponentės.

  • Suvedamas eilutės turinys: prekė, kiekis, padalinys, atsargų dimensijos (“Objektas”, “Serija” ,“Partija”, “Žyma” ).

   Parinkus ir išsaugojus gaminį nebus galimybės pakeisti gamybos tipo (laukas “Gamybos tipas”) ir gaminio (laukas “Prekė”).

 • Sekančiose detaliose eilutėse:

  • Pildomos gaminio (rinkinio) sudedamosios dalys, t.y. komponentės: padalinys, prekė (žaliava/paslauga), kiekis, atsargų dimensijos.

Jeigu gaminio prekės kortelėje skirtuke “Komponentės” aprašytos komponentės (technologinė kortelė) jos užsipildys automatiškai dokumento saugojimo metu.

Komponentės užsipildys tomis pačiomis atsargų dimensijomis, kurios nurodytos gaminio eilutėje. Esant poreikiui galimas jų rankinis pakoregavimas.

Detalios eilutės laukai:

 • Laisvas kiekis” - rodomas einamuoju momentu esamas laisvas (nerezervuotas) prekės likutis padalinyje.
 • Išbarstymo išeiga %” - aktualu tik išardymo (iškomplektavimo) atveju. Nurodoma, kokia išardomos prekės savikainos dalis atiteks konkrečiai komponentei (žaliavai). Jei komponentė - paslauga, išeigos procentas nepildomas.

Bendras visų detalių eilučių išeigos procentas turi būti 100.

Pakeitus gaminio kiekį ir patvirtinus perskaičiavimą, komponenčių kiekiai persiskaičiuojami proporcingai buvusiam kiekiui. Tam, kad persiskaičiuotų pagal rinkinio aprašymą galima naudoti "Perskaičiuoti komponentes" mygtuką.

Dokumento registravimas

Suvedus visas detalias eilutes dokumentas registruojamas.

Registravus dokumentą:

 • Susiformuoja didžiosios knygos įrašas (“DK registras”);
 • Padalinyje padidėja/sumažėja prekių likučiai (“Atsargų registras”, laukas “Būsena” = “Registruota”):
 • Surinkimo (komplektavimo) atveju: padidėja gaminio likučiai, sumažėja komponenčių (žaliavų) likučiai. Gaminio savikaina paskaičiuojama sumuojant sunaudotų žaliavų (nurašytų komponenčių) ir priskirtų paslaugų savikainas.
 • Išardymo (iškomplektavimo) atveju: sumažėja gaminio likučiai, padidėja komponenčių (žaliavų) likučiai. Komponenčių (žaliavų) savikaina persiskaičiuoja pagal išbarstymo procentą nuo gaminio savikainos ir komponenčių (paslaugų) savikainos sumos.

Gamyba